Podmienky nákupu a používania, vrátenia a výmeny

Podmienky nákupu a používania, vrátenia a výmeny

Komunikácia medzi používateľom a klubom Noob d.o.o.
sa koná písomne e-mailom a sťažnosti, žiadosti a sťažnosti, ako aj odpovede na ne sa predkladajú v zákonných lehotách, konkrétne zákon o ochrane spotrebiteľa, všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov atď.


Predbežné zmluvné oznámenia sú súčasťou zmluvy uzatvorenej na diaľku, spolu so špecifikáciami a cenou zakúpeného produktu a pred potvrdením objednávky na nákup konkrétneho produktu bude zákazník požiadaný, aby ho prijal, že je s tým oboznámený, súhlasí, zatiaľ čo po potvrdení príkazu na uzavretie zmluvy bude doručená kupujúcemu správu potvrdzujúcu, že zmluva bola uzavretá. Ak kupujúci potvrdí objednávku a vykoná platbu, zmluva sa považuje za uzavretú a predávajúci sa zaväzuje poslať kupujúcemu potvrdenie o prijatí objednávky.


Používanie služieb Big Shop

obchody akceptujú tieto podmienky predaja, beriete na vedomie predbežné zmluvné oznámenie obsiahnuté v tomto texte. Ak nesúhlasíte s zvratmi, nepoužívajte túto stránku ani si cez ňu neobjednávajte produkty.


- Táto webová stránka obsahuje informácie o produktoch a službách Noob Club d.o.o. a slúži ako elektronické predajné miesto - internetový obchod.
-Oslobodenie a dodávka výrobkov sa môže uskutočniť na území Chorvátskej republiky
- Pri kúpe produktu prostredníctvom internetového obchodu sa má za to, že používateľ prečítal, vzal na vedomie všetky vyššie uvedené oznámenia a následne prijal všeobecné podmienky
- Kupujúcim fyzickou osobou môže byť iba dospelý človek. Predajca nezodpovedá za konanie v rozpore s týmto ustanovením.
- Zákazníci sú povinní pri vyplňovaní objednávkového formulára poskytnúť presné, platné a úplné osobné informácie
- Predajca si vyhradzuje právo nevydať objednávku, ak existuje podozrenie na zneužitie
- Predajca je oprávnený bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť obsah týchto všeobecných podmienok, sortimentu výrobkov, ich cien , ďalšie informácie týkajúce sa internetového obchodu, ako aj všetok iný obsah, a preto sú zákazníci povinní skontrolovať obsah toho istého pred každým nákupom. Na rozdiel od zaobchádzania zbavuje predávajúceho akejkoľvek zodpovednosti.

Hlavné vlastnosti tovaru


Hlavné vlastnosti tovaru - Produkty a služby sú uvedené v popisnom poradí pre každý produkt osobitne, s podrobným pohľadom s použitím niekoľkých fotografií pre každý produkt osobitne.


- Produkty a služby, ktoré je možné zakúpiť, sú zverejnené na webovej stránke a každý zobrazený produkt poskytuje informácie o špecifikácii produktu a cene.
návrat:
Kupujúci má právo na vrátenie produktu v nasledujúcich prípadoch
- dodanie nie je objednané
- dodanie, ktoré má chybu alebo poškodenie
- iné prípady v súlade s právnymi rámcami

Výmena tovaru

V prípade, že je zakúpený produkt chybný a zákazník včas informoval predávajúceho, kupujúci môže požiadať o výmenu zakúpeného produktu. Výrobky s viditeľným poškodením, výrobky, ktoré sa zákazník pokúsil opraviť alebo prerobiť, a výrobky, ktoré boli poškodené v dôsledku nevhodného použitia, nemožno vymeniť.
Postup reklamy
Predajca poskytne vrátenie produktu kupujúcemu po odôvodnenej sťažnosti prijatej výlučne písomne e-mailom. V takom prípade nám pošlite e-mailom informácie s objednávkovým číslom, faktúrou a popisom sťažnosti info@superishkashop.com   . Predajca odpovie spotrebiteľovi najneskôr do 15 dní. Predajca bude považovať sťažnosť za platnú, ak preskúmanie výrobku zistí, že spĺňa podmienky pre reklamu v súlade so zákonom o povinných vzťahoch a zákonom o ochrane spotrebiteľa. V prípade odôvodnenej sťažnosti je možné vypovedať zmluvu vrátením zaplatenej sumy alebo výmenou produktu. V prípade neschopnosti dodať ďalší produkt predávajúci vráti kupujúcemu hodnotu produktu, ktorý už nie je schopný dodať.

Jednostranné ukončenie zmluvy o kúpe produktu

Podľa právnych predpisov o ochrane spotrebiteľa je zákazník oprávnený jednostranne vypovedať zmluvu bez uvedenia dôvodov do 14 dní od dátumu dodania produktu. Lehota na zrušenie zmluvy začína plynúť odo dňa, keď zákazník dostal produkt. Kupujúci musí písomne oznámiť predajcovi ukončenie zmluvy e-mailom pomocou štandardného informačného formulára na jednostranné ukončenie zmluvy stanoveného právom spotrebiteľa na jednostranné ukončenie zmluvy uzatvorenej na diaľku. Zmluva sa považuje za zrušenú, ak predávajúci dostane písomné oznámenie, o ktorom bezodkladne informuje kupujúceho e-mailom. Kupujúci musí bezodkladne vrátiť tovar a najneskôr do 14 dní od informovania predávajúceho o svojom rozhodnutí ukončiť zmluvu v súlade s článkom 74 zákona o ochrane spotrebiteľa.Predajca sa zaväzuje vrátiť celú sumu finančných prostriedkov vyplatených kupujúcemu do 14 dní a lehota začína plynúť odo dňa vrátenia produktu predávajúcemu. Zákazník, ktorý uplatňuje svoje právo na jednostranné ukončenie zmluvy, je povinný znášať priame náklady na vrátenie produktu.
Pred uplynutím jednostrannej lehoty na ukončenie je kupujúci povinný informovať predávajúceho o svojom rozhodnutí ukončiť zmluvu prostredníctvom formulára na jednostranné ukončenie zmluvy, ktoré je možné elektronicky splniť a zaslať na poštovú adresu kontakt: info@superishkashop.com
Ak zákazník jednostranne ukončí túto zmluvu Noob Club d.o.o.
vráti peniaze prijaté od zákazníka vrátane dodacích nákladov bezodkladne a najneskôr do 14 dní odo dňa prijatia rozhodnutia zákazníka o jednostrannom ukončení zmluvy. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci, pokiaľ za dôvod vrátenia nie je zodpovedný predávajúci. Vrátenie prostriedkov sa uskutoční účtom alebo vyzdvihnutím.


Vrátenie platby je možné iba po vrátení tovaru alebo po tom, čo kupujúci poskytol dôkaz o tom, že bol tovar vrátený späť. Kupujúci musí tovar vrátiť okamžite a najneskôr do 14 dní odo dňa, keď kupujúci rozhodol o jednostrannom ukončení. Preneste tovar poštou alebo osobne preukázateľným spôsobom na našu poštovú adresu info@superishkashop.comZákazník sa považuje za splneného záväzku vrátiť sa včas, ak pošle / doručí dôkazy pred uplynutím vyššie uvedenej lehoty. Ste zodpovedný za akékoľvek poškodenie tovaru spôsobené manipuláciou s tovarom, okrem toho, ktoré bolo potrebné na určenie funkčnosti tovaru. Ak je produkt vrátený chybný, s väčším poškodením alebo bez častí a dokumentácie, a ak nie sú dodané v následnej lehote 14 dní, kupujúci sa považuje za nesplneného povinnosti vrátiť tovar a predávajúci nie je povinný vrátiť vyplatené prostriedky.

Kupujúci nemá právo na jednostranné ukončenie zmluvy, ak:


- Zmluva o poskytovaní služieb predávajúceho bola úplne splnená a splnenie sa začalo výslovným predchádzajúcim súhlasom kupujúceho, a so svojím potvrdením, že si je vedomý skutočnosti, že ak je služba úplne splnená, stratí právo na jednostranné ukončenie zmluvy z tohto oddielu
- predmet zmluvy o tovare vyrobenom podľa špecifikácie zákazníka alebo ktorý je jasne prispôsobený zákazníkovi
- predmet zmluvy o ľahko rýchlo sa kaziacom tovare alebo tovare, ktorý rýchlo uplynie doba používania
- kupujúci konkrétne požiadal predajcu o návštevu, aby vykonal naliehavé opravy alebo údržbárske práce, za predpokladu, že ak počas takejto návštevy, okrem služieb, ktoré kupujúci výslovne požadoval, predajca poskytuje aj niektoré ďalšie služby, tj dodáva iný tovar, ako je ekologický, potrebný na vykonanie núdzových opráv alebo údržbárskych prác, predávajúci má právo na jednostranné ukončenie zmluvy v súvislosti s týmito doplnkovými službami alebo tovarom.

 

Trvanie zmluvy

Zmluva, ktorú kupujúci uzavrie s predávajúcim, je jednorazovou zmluvou na nákup produktu na diaľku spotrebovanú dodaním tovaru a platbou kupujúcim v prípade, že nebude ukončená. Tieto predzmluvné oznámenia sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.

Záverečné ustanovenia

Za všetko, čo nie je upravené týmito podmienkami používania, zákon o elektronickom obchode, zákon o ochrane spotrebiteľa , zákon o povinných vzťahoch a iné právne predpisy, ktoré upravujú jednotlivé otázky v tejto oblasti.
Predajca a kupujúci sa budú snažiť vyriešiť všetky možné spory dohodou, a ak tak neurobia, príslušný súd v Záhrebe je príslušný.
Prijatím týchto podmienok predaja kupujúci súhlasí s ustanoveniami týchto podmienok a súhlasí s tým, že tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy.

Objednávky a súkromie

Spracovanie osobných údajov je potrebné na účely plnenia zmluvy alebo na to, aby bolo možné konať pred uzavretím zmluvy.

Aby sa mohli objednať položky, vaše osobné údaje sa zašlú spoločnosti HP – Croatian Post d.d. Je potrebné, aby sme mohli splniť náš zmluvný záväzok dodať objednané produkty vám ako zákazníkovi. Vaše osobné údaje budú spracované na území Chorvátskej republiky a nebudú zasielané tretím krajinám mimo Európskej únie.

 

platba


a ) Doručenie ( stiahnutím ) V prípade platby vyzdvihnutím užívateľ služby zaplatí a poštovné náklady pri prevzatí tovaru. Prepravná cena 25-35 kn. Dodacia cena je uvedená pod každou položkou

Noob Club d.o.o.
Papuka 6

Oib06915824315 Odkaz na ukončenie zmluvy: 

https://cdn.shopify.com/s/files/1/0269/0914/7208/files/raskid_ugovora.pdf?v=1627316263

Pre všetky ďalšie otázky, ktoré máme k dispozícii: